Klachtenprocedure

De School voor Antroposofische Kinderopvang stelt het op prijs als een klacht wordt gemeld bij de direct betrokkenen. Een incidentele, mondelinge uiting van ongenoegen of ontevredenheid (klacht) van student over het pedagogisch handelen en/of de dienstverlening door een medewerker van de instelling dient in direct contact tussen klager en de medewerk(st)er snel en correct tot beider tevredenheid te worden afgehandeld. Dit is niet altijd makkelijk, maar is wel effectief en belangrijk voor de vertrouwensrelatie. De medewerk(st)er kan in bovengenoemd geval volstaan met het mondeling informeren van het bestuur.

Indien de indiener van de klacht en de medewerk(st)er er samen niet uitkomen, dan kan de klacht schriftelijk worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van de School voor Antroposofische Kinderopvang: Frank Sengers (frank.sengers@school-vak.nl). De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

De klachtenfunctionaris zal binnen een termijn van vier weken een schriftelijke reactie geven. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer binnen deze termijn van vier weken hiervan in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Ook wordt in dit schrijven een indicatie gegeven wanneer de klachtenfunctionaris verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Als dit geen verdere oplossing geeft voor de klacht, dan wordt de klager doorverwezen naar de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Het oordeel van de LKC is voor de School-vAK bindend; eventuele consequenties worden door de School-vAK snel afgehandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor een termijn van twee jaar bewaard.