Klachtenprocedure

De School voor Antroposofische Kinderopvang stelt het op prijs als een klacht wordt gemeld bij de direct betrokkenen. Een incidentele, mondelinge uiting van ongenoegen of ontevredenheid (klacht) van student over het pedagogisch handelen en/of de dienstverlening door een medewerker van de instelling dient in direct contact tussen klager en de medewerk(st)er snel en correct tot beider tevredenheid te worden afgehandeld. Dit is niet altijd makkelijk, maar is wel effectief en belangrijk voor de vertrouwensrelatie. De medewerk(st)er kan in bovengenoemd geval volstaan met het mondeling informeren van het bestuur.

Indien de indiener van de klacht en de medewerk(st)er er samen niet uitkomen, dan kan de klacht schriftelijk worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van de School voor Antroposofische Kinderopvang: Frank Sengers. (frank.sengers@school-vak.nl). Als dit geen verdere oplossing geeft voor de klacht, dan wordt de klager doorverwezen naar de onafhankelijke klachtenprocedure van het ROC Midden Nederland.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor een termijn van twee jaar bewaard.