Omgangsvormen opleider v.s. student en geheimhoudingsplicht

Deze gedragscode is bedoeld om een kader te scheppen voor een goed, veilig en stimulerend studieklimaat ten aanzien van de opleiding die bij de School-vAK gegeven worden, waarbij opleiders en studenten op respectvolle wijze met elkaar omgaan en waarbij wederzijdse acceptatie en wederzijds vertrouwen belangrijke waarden zijn.
Om een zodanige sfeer te creëren en te behouden zijn richtlijnen met betrekking tot goede omgangsvormen tussen opleiders en studenten van belang.
De gedragscode is een onderdeel van het beleid van de School-vAK op het terrein van het bieden van een veilige en discriminatievrije studieomgeving.

Begripsbepaling

Goede omgangsvormen In het algemeen maatschappelijk verkeer als wenselijk dan wel betamelijk ervaren omgangsvormen en gedragingen.
Ongewenst gedrag In het algemeen maatschappelijk verkeer als onwenselijk dan wel onbetamelijk ervaren gedragingen. Tot ongewenst gedrag in het bijzonder wordt gerekend (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.
Opleiders Alle medewerkers die voor de School-vAK die uit hoofde van hun functie (individuele) studenten onderwijzen, begeleiden of op hun prestaties beoordelen.
Studenten Een ieder die onderwijs, begeleiding en nascholing volgt bij de School-vAK.

 

Reikwijdte

Deze gedragscode is van toepassing op alle contacten tussen opleiders en studenten.

Goede omgangsvormen en vermijden van ongewenst gedrag

Opleiders gaan op een correcte wijze met de studenten om. Bij deze omgang staat een respectvolle bejegening voorop. Opleiders betonen met name respect voor verschillen met betrekking tot etnische of nationale herkomst, godsdienstige overtuiging, geslacht, seksuele voorkeur en handicap. Opleiders onthouden zich van iedere vorm van ongewenst gedrag, in het bijzonder van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Op deze laatste vormen van ongewenst gedrag is de Klachtenregeling van toepassing.
Opleiders zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en dragen de in de gedragscode vastgelegde normen in woord en daad uit. Ze nemen de nodige afstand in acht in hun betrekkingen met individuele studenten en houden deze betrekkingen zakelijk. Zij maken geen misbruik van de (vertrouwens)relatie die tussen opleiders en studenten kan ontstaan.

Geheimhoudingsplicht

  1. Opleiders zullen met alle informatie waarvan zij in de uitoefening van de werkzaamheden t.b.v. de School-vAK kennis neemt, vertrouwelijk omgaan en alle veiligheidsmaatregelen, zorgplichten en waarborgen in acht nemen.
  2. Opleiders zullen alle redelijkerwijs mogelijke veiligheidsmaatregelen, zorgplichten en waarborgen in acht nemen om de vertrouwelijkheid en geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie betreffende de cursisten en alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen voor een veilige bewaring en/of opslag van deze vertrouwelijke informatie.