Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – de studie

De student volgt een studie aan de School-vAK, als onderdeel van MBO Utrecht, op MBO niveau 4 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, danwel Onderwijsassistent. Dit is een 2 jaar durende BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) – opleiding met een aan de Antroposofie aangepast curriculum.

Artikel 2 – de werkervaringsplek

De werkgever biedt als een erkend leerbedrijf van SBB een werkervaringsplek voor de student met voldoende wettelijke verplichte werkuren om de opleiding te kunnen voltooien. Werkgever is aangesloten bij de Vereniging Antroposofische Kinderopvang en heeft in het pedagogisch beleidsplan de antroposofische pedagogiek integraal opgenomen als uitgangspunt voor de het pedagogisch beleid.

Artikel 3 – certificaat Pedagoog Antroposofische Kinderopvang

Bij succesvolle afronding van de studie ontvang de student een Certificaat Pedagoog Antroposofische Kinderopvang.

Artikel 4 – kosten en betalingen

De kosten van de opleiding worden gefactureerd aan de werkgever. Deze kan de kosten -of een gedeelte hiervan- in overleg verrekenen met de student. Dit wordt geregeld in een aparte overeenkomst die geen onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst;

Zowel de kosten van de opleiding als de kosten van het certificaat kunnen in termijnen worden betaald. Hiervoor wordt het bedrag gesplitst in 6 gelijke termijnen in 2 jaar met een startbetaling bij het begin van het studiejaar van tenminste € 1.250,00;

Iedere factuur dient binnen 2 weken bijgeschreven zijn op de Triodos bankrekening van de school door de werkgever. Na één betalingsherinnering zullen administratiekosten worden gerekend van € 25,- voor iedere aanmaning. Na twee aanmaningen wordt een incassobureau ingeschakeld op kosten van werkgever om het volledige uitstaande bedrag inclusief aanmaningskosten, te vorderen;

Conform de verplichtingen van een SBB erkende werkervaringsplek, verplicht de werkgever zich deskundige begeleiding te geven aan de student;

Indien de studietijd langer wordt dan de voorgeschreven 2 jaar, dan verplicht de student zich om extra cursusgeld te betalen, zoals aangegeven door de officiële uitvoeringsinstantie DUO. Dit extra cursusgeld wordt betaald via de werkgever. De school zal hiervoor een factuur versturen naar de werkgever.

Artikel 5 – annuleringsvoorwaarden

Annulering of opzegging van de inschrijving kan uitsluitend schriftelijk geschieden en is pas geldig wanneer de student en de werkgever hiervan een bevestiging hebben ontvangen;

Student kan de inschrijving kosteloos opzeggen of annuleren tot maximaal één maand voor aanvang van het nieuwe collegejaar en dient mede ondertekend te zijn door de werkgever;

Indien de annulering of opzegging wordt ontvangen binnen 1 maand voor aanvang van het nieuwe collegejaar, zijn er € 1.250,- aan administratiekosten verschuldigd;

Indien de student tussentijds stopt met de opleiding, dan vindt er geen restitutie plaats van de totale opleidingskosten;

Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt de school zich het recht voor om een programma op een bepaald instroommoment niet te starten. De ingeschreven studenten ontvangen hier uiterlijk één maand voor aanvang schriftelijk bericht van. Betaalde cursusgelden worden in dit geval volledig gerestitueerd, zonder dat er recht is op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 6 – garantiebepalingen

De school garandeert dat de opleiding  Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 is opgenomen in het  Centraal Register Beroepsopleidingen.

Artikel 7 – bedenkingstermijn

Student en werkgever hebben een bedenkingstermijn van 14 dagen na definitieve ondertekening van de overeenkomst, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 5.

Artikel 8 – auteursrechten en eigendomsrechten

Het auteursrecht van de in de opleiding gebruikte materialen ligt bij auteur van het materiaal. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur mogen lesmaterialen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronische, mechanisch of anderszins. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of te gebruiken als lesmateriaal.

Artikel 9 – vertrouwelijkheid

Zowel opleiders als studenten verplichten zich tot vertrouwelijkheid omtrent de inhoud van gesprekken en opleidingssituaties en omtrent informatie die zij verkrijgt over personen en organisaties van studenten.