Veel gestelde vragen opleiding Onderwijsassistenten Vrijeschool

Het curriculum wordt een tweejarig traject volgens de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL, niveau 4). Studenten werken 2 tot 4 dagen per week met een leerarbeidsovereenkomst in een basisschool en krijgen hiervoor een salaris van de werkgever. Ze hebben één en soms twee, dagen les per week. Waarschijnlijk wordt woensdag of vrijdag de vaste opleidingsdag, uitgebreid met vier verdiepende zaterdagen per jaar.

MBO Utrecht, de onderwijsassistent in opleiding en het schoolbestuur waar de student werkzaam is, sluiten met elkaar een leerarbeidsovereenkomst. De leerarbeids-overeenkomst vermeldt in elk geval de duur en de omvang van de leerarbeidsovereenkomst, alsmede het salaris. In een leerwerkplan worden door partijen de leer- en werkactiviteiten vastgelegd. Het buitenschools praktijkgedeelte in school (werkplek) omvat minimaal 610 klokuren (= aanstelling voor minimaal 0,4 fte). Een format leerarbeidsovereenkomst en leerwerkplan wordt ter beschikking gesteld aan deelnemende besturen.

Voorwaarde voor deelname is dat de werkgever erkend wordt als leerbedrijf. Dit is geen zware procedure. Veel scholen zijn al erkend. Informatie hierover is te vinden op https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/voorwaarden-voor-erkenning. De eerste insteek is om voor de begeleiding zoveel mogelijk aan de sluiten bij de begeleiding die de scholen ook inzetten voor pabo studenten. Vaak hebben scholen of besturen een schoolopleider aangesteld.

Het salaris van de onderwijsassistent in opleiding die is benoemd of aangesteld aan een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs, een school voor speciaal onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs dan wel aan een school of instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, bedraagt naar rato van de werktijdfactor 50% van de OOP salarisschaal 4, salarisnummer 1.

Naast de salariskosten moet rekening gehouden worden met genoemde opleidingskosten, ervan uitgaande dat de opleiding in twee jaar wordt afgerond.

Loonkosten en opleidingskosten op jaarbasis

Opleidingskosten

De opleiding is een bedrijfsopleiding die we aanbieden in samenwerking met ROC MN. Hierdoor zijn de kosten substantieel lager dan bij een niet bekostigde opleiding maar wel wat hoger dan voor een reguliere bekostigde opleiding. Het verschil wordt veroorzaakt door de additionele kosten voor het antroposofische curriculum en de daarbij behorende ontwikkel- en organisatiekosten. Onderstaande kosten zijn indicatief. Definitieve vaststelling vindt later plaats en is o.a. afhankelijk van besluitvorming van het ministerie van Onderwijs over het collegegeld.

Andere kosten

Reiskostenvergoeding woonwerk-verkeer en naar de opleidingslocatie (Amersfoort). De reizen in opdracht van de werkgever worden gemaakt met het openbaar vervoer tenzij werkgever en werknemer anders overeenkomen. De student krijgt geen OV jaarkaart, omdat het een BBL traject betreft.

Subsidie

De Rijksoverheid biedt subsidiemogelijkheden voor het opleiden van BBL-ers. Het aan te vragen subsidiebedrag, € 2.700,- per student per praktijkjaar, overstijgt het bedrag van de investering in de opleiding. De subsidie is in eerste instantie bedoeld om de begeleiding van de student te bekostigen.  Het aanvragen van de subsidie voor Praktijkleren verloopt via de webpagina Praktijkleren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) https://mijn.rvo.nl/praktijkleren .

Om voor de volledige subsidie in aanmerking te komen, dient minimaal 40 weken begeleiding te zijn verzorgd en verantwoord. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding. Als voorbeeld: 20 weken begeleiding resulteert in een subsidiebedrag van 50% van € 2.700,00. De toekenning is deels afhankelijk van het beschikbare budget. Verantwoording achteraf vraagt een goede administratie van de daadwerkelijke aanwezigheid van de student op de werkplek en de planmatige begeleidingsinzet gedurende het leerwerktraject.

We kiezen voor een BBL-opleiding, zodat studenten direct aan het werk kunnen in het onderwijs. Dit betekent dat ze een leerarbeidsovereenkomst en salaris krijgen. Een stageplaats is niet voldoende.

Als de student al een mbo niveau 4 opleiding voor onderwijsassistent heeft gevolgd kan deze zich niet nogmaals inschrijven voor dezelfde opleiding. Als het een andere opleiding betreft (wat vaak het geval is, b.v. pedagogisch medewerker) is dit wel mogelijk. Mogelijk komt er in de toekomst een antroposofische Associatie degree opleiding te komen. Dit is een 2 jarige hbo opleiding.

Ja, dat is mogelijk en hier is deze opleiding ook deels voor bedoeld. Als de medewerker toelaatbaar is, kan er een leerwerkoveenkomst worden gesloten.

De verplichte omvang van de leerarbeidsovereenkomst is 610 uur per jaar. Dit is een aanstelling omvang van ongeveer fte 0,4. De scholing omvat 200 klokuren per jaar, omgerekend gemiddeld één lesdag per week.

Na afronding van de opleiding ontvangen de studenten een mbo niveau 4 diploma en het antroposofisch certificaat. Afhankelijk van het beleid van het schoolbestuur kan de student aansluitend een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst krijgen voor Onderwijsassistent (schaal 4) of Leerkrachtondersteuner (schaal 7).  De leerarbeidsovereenkomst telt niet mee in het bepalen van de keten van opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

De leerarbeidsovereenkomst loopt van rechtswege af na afronding van de opleiding of bij tussentijds stoppen met de opleiding. Als er na afloop geen formatieruimte beschikbaar is voor het in dienst houden van de student, of als de student tussentijds stopt, ontstaat er een financieel risico voor het schoolbestuur voor de uitkeringskosten WW. Het participatiefonds voorziet voor het jaar 2020 wel in de mogelijkheid om een vergoedingsverzoek aan te vragen voor de OIO die de opleiding afrondt. Het per 1 januari 2021 beoogde reglement voorziet (nog) niet in een uitzondering voor deze categorie medewerkers. Het schoolbestuur dient daarom rekening te houden met een vergoeding van 50% van de mogelijke uitkeringskosten bij afronding of stoppen met de opleiding.

School voor Onderwijsassistenten Vrije School
Coördinator: Roel Notten
T: 06 34 83 63 86 / W: www.school-vak.nl / E: info@school-vak.nl

Voor vragen over personeelszaken en werkgeversaangelegenheden kunt u de afdeling personeelszaken van schoolbestuur Vrijescholen Athena benaderen.
Contactpersoon: Martine van Jaarsveld
E: personeelszaken@vsathena.nl

Australielaan 25 in Utrecht (MBO Utrecht). De zaterdagen vinden plaats bij de Stichtse Vrijeschool Zeist aan de Socrateslaan 24 in Zeist.